Jászapáti Óvoda
Óvodák Bemutatkozás Aktualitások Dokumentumok Alapítvány
Hírek, aktualitások:


 Alapítványi Bál

 Változás

K Ö Z L E M É N Y

 

A Jászapáti Önálló Óvodai Intézménybe történő beiratkozásról a 2018/2019-es nevelési évre vonatkozóan

 

 

Tájékoztatjuk a kedves Szülőket, hogy az óvodáskorú gyermekek beiratkozására

 

           2018. május 14-én (hétfőn) 8-15 óráig, valamint

2018. május 15-én (kedden) 8-15 óráig

 

lesz lehetőségük a Csiga-biga Óvoda (Fő tér 2.), a Szivárvány Óvoda (Vasút út 1.), valamint a Margaréta Óvoda (József A. u. 7.) épületében.

 

Információkérés a 06-57/441-044 telefonszámon lehetséges.

 

A beiratkozást megelőzően, 2018. május 11-én (pénteken) mindhárom tagóvoda Nyílt napot tart, melynek során a látogatók bepillantást nyerhetnek az óvodák napirendjébe, szokásrendszerébe.

 

Az óvodák az „Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel” című óvodai nevelési programmal dolgoznak.

 

Óvodáink azon gyermekek beiratkozását várják, akik 2018. augusztus 31-ig betöltik a harmadik életévüket.

 

Kérjük a tisztelt Szülőket, hogy gyermekük beíratásához hozzák magukkal:

 

- a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,

- a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártyáját),

- a gyermek TAJ-kártyáját,

- a szülő személyazonosító igazolványát, valamint a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványát (lakcímkártyáját).

 

Tájékoztatom Önöket, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 37.§ (2)-(3) bekezdése értelmében a szülő - a gyermeke óvodai felvételéről szóló döntés közlésétől, ennek hiányában a tudomására jutástól számított tizenöt napon belül – a gyermek érdekében érdeksérelemre hivatkozással írásbeli kérelemben eljárást indíthat a fenntartónál.

 

Jászapáti, 2018. március 23.

 

                                                                                              Biróné dr. Boros Anikó

                                                                                                          jegyző
 

 

 

 

 Óvodáinkban működő munkaközösségek !!!

A foglalkozás neve:               Mozgás munkaközösség

 

A foglalkozás helye:              Margaréta Óvoda

 

A foglalkozás ideje:               Havonta egyszer

 

A foglalkozást vezeti:            Bíró Marianna

 

A foglalkozás célja:                A „Mozgásban a mese” jó ötlet programterv megvalósítása, sikeres feltöltése a honlapra, belső hospitálás szervezésével a mozgástevékenység gyakorlati szakmai segítése.         

 

A foglalkozás feladata:          a, Éves tervkészítés , jóváhagyása.

 

                                               b, „Mozgásban a mese” jó ötlet tervdokumentáció elkészítése

 

.c „Vezetői támogatással belső hospitálás szervezésének segítése.

 

d, „Szülős” mozgás tematikájának kidolgozása.                 

 

 

A foglalkozás neve:               Ének munkaközösség

 

A foglalkozás helye:              Margaréta Óvoda

 

A foglalkozás ideje:               Havonta egyszer

 

A foglalkozást vezeti:            Sivadóné Farkas Rita

 

A foglalkozás célja:                A zenei tevékenység iránt elkötelezett óvónők összefogása, az „Ének, zene énekes játék, zenehallgatás” tevékenység során munkánk szakmai színvonalának, minőségének fejlesztése.       

 

A foglalkozás feladata:         

·         Alap projekt tervek készítésével a szakmai munka segítése. A projekttervezés tartalma és az „Ének zene, énekes játékok zenehallgatás” tevékenység összhangja hogyan valósul meg.

·         Szakmai tapasztalatok bővítése, a minőségi munkavégzés erősítése.

·         Partnerekkel való jó kapcsolat megőrzése

- Mikulás műsor megszervezése

- „Zenés játszódélután” megrendezése

 

A foglalkozás neve:               Ábrázolás munkaközösség

 

A foglalkozás helye:              Margaréta Óvoda

 

A foglalkozás ideje:               Havonta egyszer

 

A foglalkozást vezeti:            Pongóné Illés Magdolna

 

A foglalkozás célja:                Az önálló Óvodai Intézményben folyó nevelő munka-elméleti és gyakorlati- segítése a témakörökhöz kapcsolódva.        

 

A foglalkozás feladata:         

·         Az ének-zene munkaközösséggel együttműködve az intézmény rendezvényeihez esztétikus dekorációk készítése.

·         A munkaközösségi tagok módszertani tudásának bővítése, az ábrázolás-kézimunka kezdeményezésének színvonalának folyamatos fejlesztése.

·         Ötletgyűjtemény készítése, amiből ötleteket kaphatnak a kolleganők terveik elkészítéséhez (mintákkal, technikai leírásokkal).

 

 

 

 Óvodáinkban működő külön foglalkozások !!!

A foglalkozás neve:               „Vadvirág” néptánc csoport

 

A foglalkozás helye:              Csiga - Biga Óvoda

 

A foglalkozás ideje:               minden héten, kedden 13.15 – 14.00

 

A foglalkozást vezeti:            Pádárné Otta Mária

                                               Juhász Henrietta

 

A foglalkozás célja:                A gyermekek ismerkedjenek meg népi játékokkal, mondókákkal, ezeken keresztül alakuljon ki érdeklődésük a magyar néptánc és népi kultúra iránt.

 

A foglalkozás feladata:         

·         Új mondókák megismerése, tanulása, önálló előadása.

·         Énekes játékok tanulása, szabályainak megismerése, begyakorlása.

·         A zenére végzett táncos mozgás során a gyermekek testtartásának, állólépességének, mozgáskoordinációjának fejlesztése.

·         Zenei képességek fejlesztése (egyenletes lüktetés, ritmusérzék, éneklési készség, zenei hallás).

·         A magyar néptánc alaplépéseinek megismerése, gyakorlása.

·         A közös játék adta lehetőségek kihasználásával erkölcsi-szociális érzelmek alakítása.

 

A foglalkozás neve:               „Csillag Boris” néptánc műhely

 

A foglalkozás helye:              Margaréta Óvoda

 

A foglalkozás ideje:               minden héten, kedden 16.00-16.30

           

A foglalkozást vezeti:            Menyhártné Molnár Éva

                                               Nagypál Ágnes

 

 

 

A foglalkozás célja:                A népi énekes, mondókás játékok hiteles, élményszerű átadásával segíteni az érdeklődő gyermekek népi hagyományaink őrzésében megtett első lépéseit.

 

A foglalkozás feladata:          Erkölcsi és szociális érzelmek fejlesztése terén:

·         A műhely szeretetbábjának jelenlétével (Csillag Boris) a foglalkozások megfelelő légkörének biztosítása.

·         Humoros, olykor huncut játékokkal biztosítani az állandó motiváltságot a foglalkozások során.

Esztétikai érzelmek terén:

·         A hallott dallam és a látott mozgás pontos visszaadásának következetes elvárásával, esztétikai ítélőképességük fejlesztése.

·         A zenére végzett ritmikus mozgással szép, harmonikus mozgásigényének kialakítása.

Intellektuális érzelmek terén:

·         A fokozott érdeklődés felkeltéssel hosszabb idejű, koncentrált figyelem fejlesztése

·         A népi játékokban előforduló régies szavak értelmezésével szókincs bővítés.

 

 

A foglalkozás neve:               Mozgáskotta” fejlesztő műhely

 

 

 

A foglalkozás helye:              Margaréta Óvoda tornaterme

 

A foglalkozás ideje:               minden héten hétfőn, 15.45-16.30

 

A foglalkozást vezeti:            Bíró Marianna

                                               Juhász Diána

 

A foglalkozás célja:                A gyermek testi,kognitív, affektív és viselkedés funkcióinak játékos módon történő fejlesztése a mozgáskotta eszközrendszerével, figyelembe véve a nevelési és szakértői vizsgálatok eredményeit, a gyermekek egyéni fejlődési mutatóit.

 

A foglalkozás feladata:

·         Testséma fejlesztése- testrészek megmutatása. jobb - bal differenciálása a testen.

·         Téri tájékozódás alakítása: relációs szókincs, viszony fogalmak fejlesztése.

·         Mozgásfejlesztés- nagymozgások, finommotorikus mozgások alakítása.

·         Finommozgás célba dobó játékok alkalmazásával

·         Vizuális percepció- forma alak, nagyság azonosság- különbözőség, rész, egész észrevétele.

·         Figyelemfejlesztés tartóssága, terjedelme, akaratlagos szelektívterületek erősítése.        

·         Kommunikáció beszédfejlesztés, szókincs beszédértés fokozása.

·         Emlékezetfejlesztés vizuális auditív, verbális területek erősítése.

·         Gondolkodási műveletek fejlesztése

 

 

A foglalkozás neve:                „Mekk Elek” Kismesterek vizuális műhely

 

A foglalkozás helye:              Margaréta Óvoda

 

A foglalkozás ideje:               Minden héten, szerdán 15.00-15.45

 

A foglalkozást vezeti:            Pongóné Illés Magdolna

                                               Mihályi Endréné

 

A foglalkozás célja:                A vizuális alkotó és befogadóképesség fejlesztése kiemelkedő képességű gyermekek esetében. 

A foglalkozás feladata:         

·         A kiemelkedő kézügyességű gyerekek megismertetése a vizuális nevelés különböző technikáival.

·         A gyerekek alkotó-alakító tevékenységeinek fejlesztése.

·         A gyermek tér, forma és szín képzetének gazdagítása.

·         Esztétikai érzékenységük, szép iránti nyitottságuk, igényességük alakítása.

 

A foglalkozás neve:               „Varázskendő” drámajáték csoport

 

A foglalkozás helye:              Margaréta Óvoda

 

A foglalkozás ideje:               Minden héten, hétfőn 16.00-16.30

 

A foglalkozást vezeti:            Pallagi Kinga

                                               Szakálas Dóra

 

A foglalkozás célja:               

·         A gyerekek a drámajátékok által, a drámajátékban való aktív részvétellel ismerjék meg, a körülöttük lévő világot, saját külső és belső világukat.

·          Cselekvés közben fedezzék fel, ismerjék meg helyezzék el benne magukat, létesítsenek kapcsolatot.

 

A foglalkozás feladata:         

·         A dramatikus tevékenységformákon, készség és képességfejlesztő valamint improvizációs gyakorlatokon, játékokon keresztül fejlődjenek a gyerekek érzelmi, értelmi, szociális és fizikai képességei. Ezek által gazdagodjon önkifejezésük, tudjanak a közösségekbe beilleszkedni.

 

 

A foglalkozás neve:               „Ficánkoló” mozgás műhely       

 

A foglalkozás helye:              Margaréta Óvoda

 

A foglalkozás ideje:               Minden héten, csütörtökön 16.00-16.30

 

A foglalkozást vezeti:            Sivadóné Farkas Rita

 

A foglalkozás célja:                A gyermekek együttes mozgása által kialakult sajátos hangulattal a mozgáskultúra- megalapozása.

 

A foglalkozás feladata:          A rendszeres mozgás megszerettetésével az egészséges életmódra nevelés.

 

·         A gyermekek harmonikus mozgásának, testi képességeinek fejlesztése.

·         Mozgáson keresztül erkölcsi, szociális, esztétikai és intellektuális érzelmek fejlesztése.

·         A mozgásos játékokon keresztül a gyerekek sikerélményhez juttatása.

·         A gyermekek szabad mozgáskedvének megtartása.

 

 

A foglalkozás neve:               „Kíváncsi Fáncsi” Varázskezek

 

A foglalkozás helye:              Szivárvány Óvoda

 

A foglalkozás ideje:               Minden héten, kedden 15.45-16.30 

 

A foglalkozást vezeti:            Kerék Csilla

                                               Pócsik Zsanett

 

A foglalkozás célja:                A kiemelkedő képességű kreatív gyermekek felfedezése, személyiségük optimális fejlesztése. A kreatív tehetségígéretek, további komplex fejlesztése.

 

A foglalkozás feladata:         

·         A tehetséges gyermekek alkotó-alakító tevékenységének, és azok feltételeinek megteremtése, tartalmának, minőségének fejlesztése és szervezési formáinak biztosítása.

·         A kiemelkedő képességű kreatív gyermekek felfedezése, komplex személyiség fejlesztése, gondozása a művészeten keresztül.

·         Ösztönözni, motiválni kreativitásukat.

·         A már meglévő vizuális kultúra fejlesztése a különböző technikák által.

·         Lehetőségek biztosítása a külön tevékenység során a gyermekek élmény és fantázia világának a képi, szabad önkifejezésének, a kreativitás kibontakozásának.

 

 

 

A foglalkozás neve:               Szivárvány néptánc csoport

 

A foglalkozás helye:              Szivárvány Óvoda

 

A foglalkozás ideje:               Minden héten, szerdán 15.45-16.30 

 

A foglalkozást vezeti:            Berkó Marianna

                                                  Deák Barbara

 

A foglalkozás célja:                Keltse fel és mélyítse el a gyerekek népi játékok iránti érdeklődését. A dalos játékokban alkalmazott alaplépéseken keresztül, ismerjék meg a magyar néptánc lépéseit.

 

A foglalkozás feladata:          Ismertesse meg a gyerekeket:

·         a hagyományos népi játékokkal

·         a mozgásanyag variációs lehetőségeit

·         a tánchoz kapcsolódó énekeket, zenei kíséretet

Alakítsa ki a gyerekekben:

·         az esztétikai érzéket

·         a művészet iránti nyitottságot

·         a művészi előadásmód kivitelezését

Fejlessze a:

·         mozgáskultúrát

·         a fizikai állóképességet

·         a ritmusérzéket

·         tér, forma és stílusérzéket

·         memóriát

·         koncentrációt

·         vizuális memóriát

Tegye nyitottá:

·         a gyerekek személyiségét a népzene iránt.

 

 

 Tipegő klubb

 

 

 

2017-2018-es tanévben is beindítja az Önálló Óvodai  Intézmény a TIPEGŐ KLUBOT”, ahová várunk

minden 2,5 - 3 éves gyermeket szüleivel együtt.

 

 

Összejöveteleinket délelőtt 9-11 óráig tartjuk.

 


Őszi időpont

 

2017

November

11.

Margaréta Óvoda

 

Téli időpontok

 

2017.

December

09.

Csiga-biga Óvoda

2018.

Január

13.

Szivárvány Óvoda

2018.

Február

10.

Margaréta Óvoda

 

 

Tavaszi időpontok

 

 

2018.

Március

10

Csiga-biga Óvoda

2018.

Április

07.

Szivárvány Óvoda

 

 

Minden érdeklődő szülőt és leendő kis óvodást szeretettel várnak az óvoda dolgozói.

 

 üres

 Válltozás

Kedves Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Önálló Óvodai Intézmény Házirendjében " A gyermekek étkezési szabályai" fejezetben módosítás történt.

     "   A szülő ha a gyermek betegsége vagy más ok miatt nem kéri az étkezést, előző nap de.: 11 óráig jelezze óvónőjének. Ha újra kéri az étkezést, szintén előző nap de.: 11 óráig jelentse, mivel egyébként nincs módunkban a visszamondást, vagy igénylést korrigálni."

 helyett:

     "   A szülő ha a gyermek betegsége vagy más ok miatt nem kéri az étkezést, előző nap de.: 10 óráig jelezze óvónőjének. Ha újra kéri az étkezést, szintén előző nap de.: 10 óráig jelentse, mivel egyébként nincs módunkban a visszamondást, vagy igénylést korrigálni."

lép életbe.

Megértésüket köszönjük!

Óvodavezetés

 

 A nevelési év rendje

 

Az óvodai nevelési év 2017. szeptember 01-től 2018. augusztus 31-ig tart.

Az óvodák hétköznapokon 6.00 órától 17.00 óráig vannak nyitva. Szombaton óvodai ellátás nincs.

A nyári foglalkozási rend 2018. június 01 - 2018. augusztus 31-ig tart.

A nyári időszakban csoport összevonásokkal működünk a nyári szabadságolás, a lecsökkent létszám, az éves tisztasági festés és karbantartási munkálatok miatt.

A nyári takarítási szünet időpontjáról 2018. február 15-ig írásban tájékoztatjuk a szülőket, hogy szabadságuk ütemezéséről időben tudjanak gondoskodni és értesüljenek, hogy mikor – melyik óvoda tart zárva, illetve melyik épületben tudjuk fogadni a gyermekeket a nyári ügyelet alatt.

A tagóvodák nyári takarítási szünetének időtartama az SZMSZ-ben elfogadottak alapján valósítható meg.

Iskolai tanítási szünetek, amelyek – az óvodát használó szülők igényeinek megfelelően – hatással lehetnek az intézmény működésére:

 

 

Őszi szünet:               2017.október 30-tól   2017. november 03-ig

                                    utolsó tanítási nap:                 2017. október 27. (péntek)

                                    első tanítási nap:                     2017. november 06. (hétfő)

Téli szünet:                2017. december 27-től          2018. január 02-ig

                                    utolsó tanítási nap:                 2017. december 22. (péntek)

                                    első tanítási nap:                     2018. január 03. (szerda)

Tavaszi szünet:         2018. március 29-től             2018. április 3-ig

                                    utolsó tanítási nap:                 2018. március 28. (szerda)

                                    első tanítási nap:                     2018. április 04. (szerda)

 

 


 

 

 Óvodai szabályozás

Kedves Szülők és Érdeklődők!

A Nemzeti Köznevelési törvény (2011. évi CXC tv.) és annak már megjelent módosításáról szóló (2012. évi CXXIV. tv.) valamint a nevelési oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet, változásokat hozott mind az óvodákat, mint  pedig a szülőket, gyermekeket illetően. Ezeket próbáltuk meg röviden összefoglalni, hogy segítséget nyújtsunk az érdeklődő szülőknek az eligazodásban.
A gyermekekre, szülőkre vonatkozó szabályok a korábbiakhoz képest finomultak, jobban figyelembe veszik a gyermekek és a szülők igényeit.

Az óvodába járás

2015. szeptember 01-jétől 3 éves kortól kötelező óvodába járást ír elő a Nemzeti köznevelési törvény.
NKt. 95. § (7) bek.

(2) „A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.”
A kötelező óvodába járás 2015. szeptember 01-től hatályos, tehát azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 2012-ben születtek és 2015. augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket. Lehetséges  felmentést kapni a 3. éves kortól történő óvodába járás alól. A felmentést a szülő kezdeményezheti és a jegyző adhatja meg az óvodavezető és a védőnő egyetértésével.
NKt. 8. §

„A jegyző – az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó – a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.”

A tankötelezettség

NKt. 45 . §
45.
(2) A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik.
(4)A tankötelezettség kezdetéről
a) az óvoda vezetője,
b) ha a gyermek nem járt óvodába az iskolaérettségi vizsgálat alapján a szakértői bizottság,
c) az óvoda, az iskola vezetője vagy a szülő kezdeményezésére az iskolaérettségi vizsgálat alapján a szakértői bizottság dönt.

A 20/2012 (VIII.31 EMMI) rendelet egyértelművé teszi a tankötelezettség megkezdésének feltételeit
21. §

(1) A tankötelezettség megkezdésének feltétele a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének megléte, annak igazolása. A gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének jellemzőit az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló kormányrendelet határozza meg.
(2) Az óvoda a tanköteles életkorba lépéskor a gyermek fejlettségével kapcsolatban
a) amennyiben a gyermek elérte az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, ezt igazolja,
b) dönt a hatodik életévét augusztus 31-ig betöltő gyermek óvodai nevelésben való további részvételéről,
c) szakértői bizottsági vizsgálatot kezdeményez a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének   megállapítása céljából, ha
ca) a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettsége egyértelműen nem dönthető el a gyermek fejlődésének nyomon követéséről szóló óvodai dokumentumok alapján,
cb) a gyermek nem járt óvodába,
cc) a szülő nem ért egyet az a) pont szerint kiállított óvodai igazolással vagy a b) pont szerinti döntéssel, vagy
d) szakértői bizottsági vizsgálatot kezdeményez a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének megállapítása céljából annak eldöntésére, hogy az augusztus 31-ig a hetedik életévét betöltött gyermek részesülhet-e további óvodai nevelésben.

A gyermek, tanuló mulasztásával kapcsolatos szabályok

51. §
(1) A beteg gyermek, tanuló az orvos által meghatározott időszakban nem látogathatja a nevelési-oktatási intézményt. Ha a pedagógus megítélése szerint a gyermek, a tanuló beteg, gondoskodik a többi gyermektől, tanulótól való elkülönítéséről, és kiskorú gyermek, tanuló esetén a lehető legrövidebb időn belül értesíti a gyermek, a tanuló szüleit. Azt, hogy a gyermek, a tanuló ismét egészséges és látogathatja a nevelési-oktatási intézményt, részt vehet a foglalkozásokon, orvosnak kell igazolnia. Az igazolásnak tartalmaznia kell a betegség miatt bekövetkezett távollét pontos időtartamát is.
(2) Ha a gyermek az óvodai foglalkozásról, a tanuló a tanítási óráról, a kollégiumi foglalkozásról távol marad, mulasztását igazolnia kell.
A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha
a) a szülő előzetesen bejelentette az óvónőnek, hogy gyermekét nem viszi el az óvodába,
b) a tanuló – kiskorú tanuló esetén a szülő írásbeli kérelmére – a házirendben meghatározottak szerint engedélyt kapott a távolmaradásra,
c) a gyermek, a tanuló beteg volt, és azt a házirendben meghatározottak szerint igazolja,
d) a gyermek, a tanuló hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott kötelezettségének eleget tenni.

51.§.

(3) Ha a gyermek, a tanuló távolmaradását nem igazolják, a mulasztás igazolatlan

(4) Ha a gyermek a közoktatási törvény 24. § (3) bekezdése alapján vesz részt óvodai nevelésben, és egy nevelési évben igazolatlanul tíz napnál többet mulaszt, az óvoda vezetője,  óvodás gyermek esetében az annak tényleges tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt és a gyermekjóléti szolgálatot értesíti.
52. §
(1) Ha a gyermek szülője óvodáztatási támogatásra jogosult,
a) a gyermeknek egy óvodai nyitvatartási napon legalább hat órát az óvodában kell tartózkodnia,
b) az óvoda vezetője
ba) az első igazolatlan nap után írásban tájékoztatja a szülőt a mulasztás következményeiről.

Óvodaválasztás, beiratkozás – szabályozás

2012-től változtak az óvodákra és óvodásokra vonatkozó jogszabályok.

Fontos! Az alábbi összefoglaló tájékoztató jelleggel készült! A pontos feltételrendszerről a jelentkezés előtt tájékozódjon az óvodákban.

A legfontosabb változás, hogy az óvodai ellátás kötelezővé válik. Amíg a korábbi törvény csak lehetőségként tartalmazta, hogy a harmadik életévüket betöltött gyermekek óvodába járjanak, addig az új törvény előírja, hogy „a gyermek, abban az évben, amelynek augusztus 31-éig a harmadik évet betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vegyen részt.” Mindezt felmenő rendszerben, folyamatosan vezetik be. Első ízben a 2015/2016-os tanév kezdetére kell az Önkormányzatoknak biztosítani a létszámnak megfelelő óvodai helyeket.

Legkésőbb a gyermek ötödik életévének betöltéséig a szülő kérelmére a jegyző – egyházi és magánintézményben a fenntartó – adhat felmentést az óvodai nevelés- ben való részvétel alól. Az engedélyhez meg kell szerezni az óvodavezető valamint a védőnő egyetértését is.

Fontos változás, hogy míg korábban az iskola igazgatója döntött az iskolai tankötelezettség megkezdéséről, az új jogszabály szerint ez az óvodavezető dolga lesz. Az a gyermek, akinél a szakértői és rehabilitációs bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában maradhat, s ezt követően válik majd tankötelessé. Ezt a szakvéleményt az óvoda vezetője és a szülő is kezdeményezheti.

20.§ (3) Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, TAJ kártyát, továbbá a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.

49. § (1) Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek – e törvényben foglalt kivétellel –

harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti,

a gyermekek felvétele folyamatos.

(2) A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik vagy ahol szülője dolgozik.

A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát,

az óvodavezető, amennyiben az óvoda fenntartója több óvodát tart fenn, az óvoda fenntartója bizottságot szervez,

amely javaslatot tesz a felvételre.

(3) A települési önkormányzat közzéteszi az óvoda felvételi körzetét, valamint az óvoda nyitva tartásának rendjét.

Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki köteles óvodába járni, ha lakóhelye, ennek hiányában

tartózkodási helye a körzetében található (a továbbiakban: kötelező felvételt biztosító óvoda).

(4) Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok véleményének kikérése

mellett az óvodavezető dönt.

 

 

 

 

 

 

 

websas.hu