Jászapáti Óvoda
Óvodák Bemutatkozás Aktualitások Dokumentumok Alapítvány
Hírek, aktualitások:


 A nevelési év rendje

 

 Az óvodai nevelési év 2014. szeptember 01-től 2015. augusztus 31-ig tart

 

A nyári foglalkozási rend 2015. június 01 - 2015. augusztus 31-ig tart.

A nyári időszakban csoportösszevonásokkal működünk a nyári szabadságolás, a lecsökkent létszám, az éves tisztasági festés és karbantartási munkálatok miatt.

A nyári takarítási szünet időpontjáról 2015. február 15-ig írásban tájékoztatjuk a szülőket.

A tagóvodák nyári takarítási szünetének időtartama az SZMSZ-ben elfogadottak alapján valósítható meg.

Iskolai tanítási szünetek, amelyek – az óvodát használó szülők igényeinek megfelelően – hatással lehetnek az intézmény működésére.

 

Őszi szünet:           2014. október 27-től   2014. október 31-ig

                                 (utolsó tanítási nap:    2014. október 22. szerda

                                 első tanítási nap:         2014. november 03. hétfő)

Téli szünet:             2014. december 22-től 2015. január 02-ig

                                 (utolsó tanítási nap:    2014. december 19. péntek

                                  első tanítási nap:         2015. január 05. hétfő)

Tavaszi szünet:       2015. április 02-től     2015. április 07-ig

                                  (utolsó tanítási nap:    2015. április 01. szerda

                                   első tanítási nap:         2015. április 08. szerda)


 

 

 Óvodai szabályozás

Kedves Szülők és Érdeklődők!

A Nemzeti Köznevelési törvény (2011. évi CXC tv.) és annak már megjelent módosításáról szóló (2012. évi CXXIV. tv.) valamint a nevelési oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet, változásokat hozott mind az óvodákat, mint  pedig a szülőket, gyermekeket illetően. Ezeket próbáltuk meg röviden összefoglalni, hogy segítséget nyújtsunk az érdeklődő szülőknek az eligazodásban.
A gyermekekre, szülőkre vonatkozó szabályok a korábbiakhoz képest finomultak, jobban figyelembe veszik a gyermekek és a szülők igényeit.

Az óvodába járás

2015. szeptember 01-jétől 3 éves kortól kötelező óvodába járást ír elő a Nemzeti köznevelési törvény.
NKt. 95. § (7) bek.

(2) „A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.”
A kötelező óvodába járás 2015. szeptember 01-től hatályos, tehát azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 2012-ben születtek és 2015. augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket. Lehetséges  felmentést kapni a 3. éves kortól történő óvodába járás alól. A felmentést a szülő kezdeményezheti és a jegyző adhatja meg az óvodavezető és a védőnő egyetértésével.
NKt. 8. §

„A jegyző – az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó – a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.”

A tankötelezettség

NKt. 45 . §
45.
(2) A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik.
(4)A tankötelezettség kezdetéről
a) az óvoda vezetője,
b) ha a gyermek nem járt óvodába az iskolaérettségi vizsgálat alapján a szakértői bizottság,
c) az óvoda, az iskola vezetője vagy a szülő kezdeményezésére az iskolaérettségi vizsgálat alapján a szakértői bizottság dönt.

A 20/2012 (VIII.31 EMMI) rendelet egyértelművé teszi a tankötelezettség megkezdésének feltételeit
21. §

(1) A tankötelezettség megkezdésének feltétele a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének megléte, annak igazolása. A gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének jellemzőit az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló kormányrendelet határozza meg.
(2) Az óvoda a tanköteles életkorba lépéskor a gyermek fejlettségével kapcsolatban
a) amennyiben a gyermek elérte az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, ezt igazolja,
b) dönt a hatodik életévét augusztus 31-ig betöltő gyermek óvodai nevelésben való további részvételéről,
c) szakértői bizottsági vizsgálatot kezdeményez a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének   megállapítása céljából, ha
ca) a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettsége egyértelműen nem dönthető el a gyermek fejlődésének nyomon követéséről szóló óvodai dokumentumok alapján,
cb) a gyermek nem járt óvodába,
cc) a szülő nem ért egyet az a) pont szerint kiállított óvodai igazolással vagy a b) pont szerinti döntéssel, vagy
d) szakértői bizottsági vizsgálatot kezdeményez a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének megállapítása céljából annak eldöntésére, hogy az augusztus 31-ig a hetedik életévét betöltött gyermek részesülhet-e további óvodai nevelésben.

A gyermek, tanuló mulasztásával kapcsolatos szabályok

51. §
(1) A beteg gyermek, tanuló az orvos által meghatározott időszakban nem látogathatja a nevelési-oktatási intézményt. Ha a pedagógus megítélése szerint a gyermek, a tanuló beteg, gondoskodik a többi gyermektől, tanulótól való elkülönítéséről, és kiskorú gyermek, tanuló esetén a lehető legrövidebb időn belül értesíti a gyermek, a tanuló szüleit. Azt, hogy a gyermek, a tanuló ismét egészséges és látogathatja a nevelési-oktatási intézményt, részt vehet a foglalkozásokon, orvosnak kell igazolnia. Az igazolásnak tartalmaznia kell a betegség miatt bekövetkezett távollét pontos időtartamát is.
(2) Ha a gyermek az óvodai foglalkozásról, a tanuló a tanítási óráról, a kollégiumi foglalkozásról távol marad, mulasztását igazolnia kell.
A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha
a) a szülő előzetesen bejelentette az óvónőnek, hogy gyermekét nem viszi el az óvodába,
b) a tanuló – kiskorú tanuló esetén a szülő írásbeli kérelmére – a házirendben meghatározottak szerint engedélyt kapott a távolmaradásra,
c) a gyermek, a tanuló beteg volt, és azt a házirendben meghatározottak szerint igazolja,
d) a gyermek, a tanuló hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott kötelezettségének eleget tenni.

51.§.

(3) Ha a gyermek, a tanuló távolmaradását nem igazolják, a mulasztás igazolatlan

(4) Ha a gyermek a közoktatási törvény 24. § (3) bekezdése alapján vesz részt óvodai nevelésben, és egy nevelési évben igazolatlanul tíz napnál többet mulaszt, az óvoda vezetője,  óvodás gyermek esetében az annak tényleges tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt és a gyermekjóléti szolgálatot értesíti.
52. §
(1) Ha a gyermek szülője óvodáztatási támogatásra jogosult,
a) a gyermeknek egy óvodai nyitvatartási napon legalább hat órát az óvodában kell tartózkodnia,
b) az óvoda vezetője
ba) az első igazolatlan nap után írásban tájékoztatja a szülőt a mulasztás következményeiről.

Óvodaválasztás, beiratkozás – szabályozás

2012-től változtak az óvodákra és óvodásokra vonatkozó jogszabályok.

Fontos! Az alábbi összefoglaló tájékoztató jelleggel készült! A pontos feltételrendszerről a jelentkezés előtt tájékozódjon az óvodákban.

A legfontosabb változás, hogy az óvodai ellátás kötelezővé válik. Amíg a korábbi törvény csak lehetőségként tartalmazta, hogy a harmadik életévüket betöltött gyermekek óvodába járjanak, addig az új törvény előírja, hogy „a gyermek, abban az évben, amelynek augusztus 31-éig a harmadik évet betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vegyen részt.” Mindezt felmenő rendszerben, folyamatosan vezetik be. Első ízben a 2015/2016-os tanév kezdetére kell az Önkormányzatoknak biztosítani a létszámnak megfelelő óvodai helyeket.

Legkésőbb a gyermek ötödik életévének betöltéséig a szülő kérelmére a jegyző – egyházi és magánintézményben a fenntartó – adhat felmentést az óvodai nevelés- ben való részvétel alól. Az engedélyhez meg kell szerezni az óvodavezető valamint a védőnő egyetértését is.

Fontos változás, hogy míg korábban az iskola igazgatója döntött az iskolai tankötelezettség megkezdéséről, az új jogszabály szerint ez az óvodavezető dolga lesz. Az a gyermek, akinél a szakértői és rehabilitációs bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában maradhat, s ezt követően válik majd tankötelessé. Ezt a szakvéleményt az óvoda vezetője és a szülő is kezdeményezheti.

20.§ (3) Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, TAJ kártyát, továbbá a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.

49. § (1) Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek – e törvényben foglalt kivétellel –

harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti,

a gyermekek felvétele folyamatos.

(2) A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik vagy ahol szülője dolgozik.

A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát,

az óvodavezető, amennyiben az óvoda fenntartója több óvodát tart fenn, az óvoda fenntartója bizottságot szervez,

amely javaslatot tesz a felvételre.

(3) A települési önkormányzat közzéteszi az óvoda felvételi körzetét, valamint az óvoda nyitva tartásának rendjét.

Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki köteles óvodába járni, ha lakóhelye, ennek hiányában

tartózkodási helye a körzetében található (a továbbiakban: kötelező felvételt biztosító óvoda).

(4) Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok véleményének kikérése

mellett az óvodavezető dönt.

 

 

 

 

 

 

 

 

                2015. Január 01-től

FIZETENDŐ ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJAK 

1-2 GYERMEKES CSALÁDOK ESETÉN GYERMEKENKÉNT:

445.-Ft/gyermek/nap

3 és TÖBB GYERMEKES CSALÁDOK ESETÉN GYERMEKENKÉNT:

223.-Ft/gyermek/nap

 

A térítési díj napi háromszori étkezést tartalmaz

 


 

 

 

 

Kedves Szülők!

 

Kérjük személyi jövedelemadójuk

1 %-val óvodai intézményünk

„ HÁROM  KÍVÁNSÁG „

alapítványát támogatni

Köszönettel:

 

a „Három Kívánság” alapítvány Kuratóriuma

 

Adószámunk: 18831449-1-16


 

 Munkaszüneti napok 2015

2015. január 02. (péntek)                    pihenőnap

 

2015. január 10. (szombat)                 munkanap

 

2015. augusztus 08. (szombat)           munkanap

2015.  augusztus 21. (péntek)              pihenőnap

 

2015. december 12. (szombat)           munkanap

2015.  december 24. (csütörtök)          pihenőnap

 

 Nyári takarítás szünet 2015

 

 

KEDVES  SZÜLŐK!                                            

Intézményünk 2015. évi nyári takarítási szünetei a következőképpen alakulnak.

     

Csiga-biga Óvoda (Fő tér.2.)                    2015. június 29 – július 17-ig (3 hét)

 

 

Szivárvány  Óvoda (Vasút u.1.)                2015. július 20 – augusztus 14-ig (4 hét)

 

Margaréta  Óvoda (József A.u.7)             2015. július 27 –  augusztus 21-ig (4 hét)

 

2015. Augusztus 24.-től minden Óvoda nyitva van.

 

 

 

Óvodavezetés  

 

 

 

 

 

 

 

 Pályázat óvódapedagógusi álláshely betöltésére

 

 

Önálló Óvodai Intézmény - Jászapáti

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Önálló Óvodai Intézmény - Jászapáti

4 fő óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2015.09.01.-2015.12.01. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5130 Jászapáti, Fő tér 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

3-7 éves korú gyermekek óvodai nevelése, iskolára való alkalmassá tétele

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

 

Pályázati feltételek:

§         Főiskola,

§         Érvényes erkölcsi bizonyítvány, büntetlen előéletű, valamint vele szemben a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény 20§(2d) és (2e) bekezdésében meghatározott okok nem állnak fenn.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Közjegyző által hitelesített oklevél másolat. Erkölcsi bizonyítvány. Önéletrajz. A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2015. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. augusztus 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pallagi Imréné nyújt, a 06-30/964-6673 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Önálló Óvodai Intézmény - Jászapáti címére történő megküldésével (5130 Jászapáti, Fő tér 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 31/2015 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. augusztus 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Önálló Óvodai Intézmény honlapján - 2015. június 10.

§         Jászapáti Város honlapján - 2015. június 10.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www. jaszapatiovoda.hu honlapon szerezhet.
 

 

 

 

 

  

 

         

 

 

 

websas.hu