Jászapáti Óvoda
Óvodák Bemutatkozás Aktualitások Dokumentumok Alapítvány
Hírek, aktualitások:


 A nevelési év rendje

 

Az óvodai nevelési év 2015. szeptember 01-től  2016. augusztus 31-ig tart.

Az óvodák hétköznapokon 6.00 órától 17.00 óráig vannak nyitva. Szombaton óvodai ellátás nincs.

A nyári foglalkozási rend 2016. június 01 - 2016. augusztus 31-ig tart.

A nyári időszakban csoportösszevonásokkal működünk a nyári szabadságolás, a lecsökkent létszám, az éves tisztasági festés és karbantartási munkálatok miatt.

A nyári takarítási szünet időpontjáról 2016. február 15-ig írásban tájékoztatjuk a szülőket.

A tagóvodák nyári takarítási szünetének időtartama az SZMSZ-ben elfogadottak alapján valósítható meg.

Iskolai tanítási szünetek, amelyek – az óvodát használó szülők igényeinek megfelelően – hatással lehetnek az intézmény működésére.

 

Őszi szünet:               2015. október 26-tól             2015. október 30-ig

                                    (utolsó tanítási nap:                2015. október 22. (csütörtök)

                                    első tanítási nap:                     2015. november 02. (hétfő)

Téli szünet:                2015. december 21-től          2015. december 31-ig

                                    (utolsó tanítási nap:                2015. december 18. (péntek)

                                    első tanítási nap:                     2016. január 04. (hétfő)

Tavaszi szünet:         2016. március 24-től             2016. március 29-ig

                                    (utolsó tanítási nap:                2016. március 23. (szerda)

                                    első tanítási nap:                     2016. március 30. (szerda)

 


 

 

 Óvodai szabályozás

Kedves Szülők és Érdeklődők!

A Nemzeti Köznevelési törvény (2011. évi CXC tv.) és annak már megjelent módosításáról szóló (2012. évi CXXIV. tv.) valamint a nevelési oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet, változásokat hozott mind az óvodákat, mint  pedig a szülőket, gyermekeket illetően. Ezeket próbáltuk meg röviden összefoglalni, hogy segítséget nyújtsunk az érdeklődő szülőknek az eligazodásban.
A gyermekekre, szülőkre vonatkozó szabályok a korábbiakhoz képest finomultak, jobban figyelembe veszik a gyermekek és a szülők igényeit.

Az óvodába járás

2015. szeptember 01-jétől 3 éves kortól kötelező óvodába járást ír elő a Nemzeti köznevelési törvény.
NKt. 95. § (7) bek.

(2) „A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.”
A kötelező óvodába járás 2015. szeptember 01-től hatályos, tehát azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 2012-ben születtek és 2015. augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket. Lehetséges  felmentést kapni a 3. éves kortól történő óvodába járás alól. A felmentést a szülő kezdeményezheti és a jegyző adhatja meg az óvodavezető és a védőnő egyetértésével.
NKt. 8. §

„A jegyző – az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó – a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.”

A tankötelezettség

NKt. 45 . §
45.
(2) A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik.
(4)A tankötelezettség kezdetéről
a) az óvoda vezetője,
b) ha a gyermek nem járt óvodába az iskolaérettségi vizsgálat alapján a szakértői bizottság,
c) az óvoda, az iskola vezetője vagy a szülő kezdeményezésére az iskolaérettségi vizsgálat alapján a szakértői bizottság dönt.

A 20/2012 (VIII.31 EMMI) rendelet egyértelművé teszi a tankötelezettség megkezdésének feltételeit
21. §

(1) A tankötelezettség megkezdésének feltétele a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének megléte, annak igazolása. A gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének jellemzőit az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló kormányrendelet határozza meg.
(2) Az óvoda a tanköteles életkorba lépéskor a gyermek fejlettségével kapcsolatban
a) amennyiben a gyermek elérte az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, ezt igazolja,
b) dönt a hatodik életévét augusztus 31-ig betöltő gyermek óvodai nevelésben való további részvételéről,
c) szakértői bizottsági vizsgálatot kezdeményez a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének   megállapítása céljából, ha
ca) a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettsége egyértelműen nem dönthető el a gyermek fejlődésének nyomon követéséről szóló óvodai dokumentumok alapján,
cb) a gyermek nem járt óvodába,
cc) a szülő nem ért egyet az a) pont szerint kiállított óvodai igazolással vagy a b) pont szerinti döntéssel, vagy
d) szakértői bizottsági vizsgálatot kezdeményez a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének megállapítása céljából annak eldöntésére, hogy az augusztus 31-ig a hetedik életévét betöltött gyermek részesülhet-e további óvodai nevelésben.

A gyermek, tanuló mulasztásával kapcsolatos szabályok

51. §
(1) A beteg gyermek, tanuló az orvos által meghatározott időszakban nem látogathatja a nevelési-oktatási intézményt. Ha a pedagógus megítélése szerint a gyermek, a tanuló beteg, gondoskodik a többi gyermektől, tanulótól való elkülönítéséről, és kiskorú gyermek, tanuló esetén a lehető legrövidebb időn belül értesíti a gyermek, a tanuló szüleit. Azt, hogy a gyermek, a tanuló ismét egészséges és látogathatja a nevelési-oktatási intézményt, részt vehet a foglalkozásokon, orvosnak kell igazolnia. Az igazolásnak tartalmaznia kell a betegség miatt bekövetkezett távollét pontos időtartamát is.
(2) Ha a gyermek az óvodai foglalkozásról, a tanuló a tanítási óráról, a kollégiumi foglalkozásról távol marad, mulasztását igazolnia kell.
A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha
a) a szülő előzetesen bejelentette az óvónőnek, hogy gyermekét nem viszi el az óvodába,
b) a tanuló – kiskorú tanuló esetén a szülő írásbeli kérelmére – a házirendben meghatározottak szerint engedélyt kapott a távolmaradásra,
c) a gyermek, a tanuló beteg volt, és azt a házirendben meghatározottak szerint igazolja,
d) a gyermek, a tanuló hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott kötelezettségének eleget tenni.

51.§.

(3) Ha a gyermek, a tanuló távolmaradását nem igazolják, a mulasztás igazolatlan

(4) Ha a gyermek a közoktatási törvény 24. § (3) bekezdése alapján vesz részt óvodai nevelésben, és egy nevelési évben igazolatlanul tíz napnál többet mulaszt, az óvoda vezetője,  óvodás gyermek esetében az annak tényleges tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt és a gyermekjóléti szolgálatot értesíti.
52. §
(1) Ha a gyermek szülője óvodáztatási támogatásra jogosult,
a) a gyermeknek egy óvodai nyitvatartási napon legalább hat órát az óvodában kell tartózkodnia,
b) az óvoda vezetője
ba) az első igazolatlan nap után írásban tájékoztatja a szülőt a mulasztás következményeiről.

Óvodaválasztás, beiratkozás – szabályozás

2012-től változtak az óvodákra és óvodásokra vonatkozó jogszabályok.

Fontos! Az alábbi összefoglaló tájékoztató jelleggel készült! A pontos feltételrendszerről a jelentkezés előtt tájékozódjon az óvodákban.

A legfontosabb változás, hogy az óvodai ellátás kötelezővé válik. Amíg a korábbi törvény csak lehetőségként tartalmazta, hogy a harmadik életévüket betöltött gyermekek óvodába járjanak, addig az új törvény előírja, hogy „a gyermek, abban az évben, amelynek augusztus 31-éig a harmadik évet betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vegyen részt.” Mindezt felmenő rendszerben, folyamatosan vezetik be. Első ízben a 2015/2016-os tanév kezdetére kell az Önkormányzatoknak biztosítani a létszámnak megfelelő óvodai helyeket.

Legkésőbb a gyermek ötödik életévének betöltéséig a szülő kérelmére a jegyző – egyházi és magánintézményben a fenntartó – adhat felmentést az óvodai nevelés- ben való részvétel alól. Az engedélyhez meg kell szerezni az óvodavezető valamint a védőnő egyetértését is.

Fontos változás, hogy míg korábban az iskola igazgatója döntött az iskolai tankötelezettség megkezdéséről, az új jogszabály szerint ez az óvodavezető dolga lesz. Az a gyermek, akinél a szakértői és rehabilitációs bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában maradhat, s ezt követően válik majd tankötelessé. Ezt a szakvéleményt az óvoda vezetője és a szülő is kezdeményezheti.

20.§ (3) Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, TAJ kártyát, továbbá a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.

49. § (1) Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek – e törvényben foglalt kivétellel –

harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti,

a gyermekek felvétele folyamatos.

(2) A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik vagy ahol szülője dolgozik.

A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát,

az óvodavezető, amennyiben az óvoda fenntartója több óvodát tart fenn, az óvoda fenntartója bizottságot szervez,

amely javaslatot tesz a felvételre.

(3) A települési önkormányzat közzéteszi az óvoda felvételi körzetét, valamint az óvoda nyitva tartásának rendjét.

Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki köteles óvodába járni, ha lakóhelye, ennek hiányában

tartózkodási helye a körzetében található (a továbbiakban: kötelező felvételt biztosító óvoda).

(4) Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok véleményének kikérése

mellett az óvodavezető dönt.

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

2015. Szeptember 01-től

FIZETENDŐ ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJAK 

1-2 GYERMEKES CSALÁDOK ESETÉN GYERMEKENKÉNT:

445.-Ft/gyermek/nap

Amennyiben a 328/2011.(XII.29.) Korm.rendelet f) pontja értelmében, családjában az egy főre jutó havi jövedelem meghaladja a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz nettó összegének 130%-át. 

A térítési díj napi háromszori étkezést tartalmaz

 


 

 

 

 

Kedves Szülők!

 

Kérjük személyi jövedelemadójuk

1 %-val óvodai intézményünk

„ HÁROM  KÍVÁNSÁG „

alapítványát támogatni

Köszönettel:

 

a „Három Kívánság” alapítvány Kuratóriuma

 

Adószámunk: 18831449-1-16


 

 

 


 

 

 

 

 Tipegő Klub 2015-2016

 

 2015-2016-os tanévben is beindítja az Önálló Óvodai  Intézmény aTIPEGŐ KLUBOT”, ahová várunk

minden 2,5 - 3 éves gyermeket szüleivel együtt.

 

Összejöveteleinket délelőtt 9-11 óráig tartjuk.

 


 

 

Őszi időpontok

 

 

2015.

november

07.

Margaréta Óvoda

2015.

november

28.

Szivárvány Óvoda

 

Téli időpontok

 

2015.

december

19.

Csiga-biga Óvoda

2016.

január

16.

Margaréta Óvoda

2016.

február

06.

Szivárvány Óvoda

 

Tavaszi időpontok

 

2016.

március

05.

Csiga-biga Óvoda

2016.

április

09.

Margaréta Óvoda

2016.

április

30.

Szivárvány Óvoda

 

 

Minden érdeklődő szülőt és leendő kis óvodást szeretettel várnak az óvoda dolgozói.

 

 

 

 

 

 

 

 

 2016. évi nyári takarítási szünet alakulása

 

 


KEDVES  SZÜLŐK!                                           

Intézményünk 2016-os évi nyári takarítási szünetei a következőképpen alakulnak.

 

       Csiga-biga Óvoda (Fő tér.2.)             2016. július 18 – augusztus 05-ig (3 hét)

                    Szivárvány  Óvoda (Vasút u.1.)         2016. augusztus 01 – augusztus 26-ig (4 hét)

                    Margaréta  Óvoda (József A.u.7)       2016. július 04 –  július 29-ig (4 hét)

 

 

2016. Augusztus 30-tól minden Óvoda nyitva van. 

 

 

 Óvodai beíratkozás

 

 

 

Óvodai beiratkozás

Kedves Szülők!

A 2016-2017-es nevelési évre az alábbi időpontokban és helyeken lehet az óvodáskorú gyermekeket beíratni.

Azokat a gyerekeket kell most beíratni, akik 2016. augusztus 31-ig betöltik a harmadik életévüket.

2016. április 26-án 8.00 órától 10.00-ig mind a három tagóvodában Nyílt napot tartunk.

Ideje:                   2016. április 27-28-án 8.00 órától 15.00 óráig

Helye:                 Csiga-biga Óvoda (Fő tér.2.)

                            Szivárvány Óvoda (Vasút u.l.)

                           Margaréta Óvoda (József A.u.7.)

Információkérés:        06-57/441-044 telefonszámon

A beiratkozásra kérjük, hozzák magukkal:

A gyermek:

-          Születési anyakönyvi kivonatát

-          Lakcímkártyáját

-          Betegkártyáját

A szülő:

-          Személyazonosító igazolványát

-          Lakcímkártyáját.

 

Szeretettel várunk minden új óvodást!

                                                                                             

Pallagi Imréné

                                                                                             intézményvezető

 

 

  

 

         

 

 

 

websas.hu